Vandplejebornholm

Generalforsamling 2024 i "Vandpleje Bornholm"

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for året 2024 i Vandpleje Bornholm
torsdag d. 23. maj 2024 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8, Rønne.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm. Dagsordenen
ifølge vedtægternes § 5.
Foreningens vedtægter kan læses på: http://www.vp-bornholm.dk/forside/vpbornholm/vedtaegter

Dagsorden for generalforsamlingen 2024:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand. Bjarke Borup er på valg og ønsker genvalg.
7. Valg af kasserer for et år. Da vores kasserer, Jørn Bo Johansen, desværre er gået
bort, skal vi finde en kasserer for et år, for at få det hele til at gå op i en højere
enhed i forhold til vedtægterne.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
efter tur for 2 år. Morten Drews er på valg og ønsker genvalg. Lars Jul Andersen
ønsker valg som kasserer. Hvis Lars vælges som kasserer, skal der vælges endnu
et eller flere bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Erik Thorsen stiller op og det gør Thor
Emtkjær Laugesen også.
9. Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år. Niels Fastrup og
Simon Giroux ønsker genvalg.
10.Valg af revisorer efter tur. Jesper Schøit er på valg og ønsker genvalg.
11.Eventuelt.

Forslag under punkt 4, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen via mail på
bjarkeborup@gmail.com

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Vandpleje Bornholm
Bjarke Borup
Tlf.: 3027 7848