2018,12,16 malet klubhus 5.

Referat fra generalforsamling

Referat af generalforsamling i Bornholms sportsfiskerforening BSF
Nørrekås 25.01.2024
Dagsorden:
1.Formandens beretning.
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af to kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuel
Dirigent: Henning Dahl
Referent: Peter Jeppesen
Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt.

Ad1)
Formandens beretning gennemgås.
Den udleveredes til alle ved generalforsamlingen.
Flere medlemmer efterspørger bedre annoncering af arrangementer. Det tages til efterretning.
Den vedtages.

Ad2)
Juniorernes formandsberetning.
Morten gennemgår årets aktiviteter.
God aktivitet og antal juniorer er ret stabilt.
Vedtaget.

Ad3)
Fremlæggelse af regnskab.
Der er brugt en del penge på Laxe ekspressen. Strømmen er lidt billigere i år end sidste år.
Der er fremgang i salget af drikkevarer og mad i klubben. Anslået 6000 kr. Dette i forbindelse med
afholdels af Kystcup.
Ørreddag og Firmadyst har også givet overskud.
Fisketrailen er nu vores og derfor er der udgifter til forsikring og drift.
Vores værdipairer er stedet i værdi.
Der har også været udgifter vedr. uddannelse af juniorer, som har været på kursus.
Årets samlede resultat er -944,05.
Regnskabet godkendes.

Ad4)
Ingen pokaler til uddeling.
Spredt diskussion om interessen for det. Vi erindrer om, at man tilmelder via vores hjemmeside ved at sende det til webmaster. Herefter deltager man automatisk i uddeling af pokaler.

Ad5)
Der er ingen indkomne forslag.

Ad6)
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår en forhøjelse på 50 kr. årligt. Men Niels forslår 100 kr mere gældende seniorkontingent og familiekontingent for at fastholde et lavere juniorkontingent.
Forslaget er vedtaget med 100 kr i stigning pr 2025.

Ad7)
Valg af kasserer og formand.
Maj-Britt genopstiller ikke :(
Bestyrelsen har fundet en ny kandidat. Det er Elna Kjøller, som arbejder med bogholderi. Hun vil
gerne varetage kassererposten. Dette var der opbakning til. Vi kender ikke prisen for det endnu.
Der stilles forslag om, at Niels lader sig vælge til formand for et år. Niles modtager valg til
formand.

Ad8)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jack genvælges
Allan genvælges
Peter Jeppesen ønsker ikke genvalg.
Emil Schönemann vælges ind i bestyrelsen.

Ad9)
Valg af bestyrelsessuppleanter
Thomas Thornbech Hansen vælges som bestyrelsesmedlem.
Erik Thorsen modtager genvalg til som bestyrelsessuppleant.
Mikkel Dahl vil gerne være suppleant til bestyrelsen.

Ad10)
Valg af juniorledere
Morten og Kennet genvælges til juniorledere.

Ad11)
Valg af to kritiske revisorer
Henning Dahl genvælges som kritisk revisor.
Simon vælges som kritisk revisor.

Ad12)
Valg af revisorsuppleanter
Steen Folkjær vælges til revisorsuppleant.

Ad 13) Evt.
Der kommer et forslag om at annoncere muligheden for udlåne vores fisketrailer ud. Niels
orienterer om, at han fx har lavet en streamer til traileren med info mulighed for udlån.
Forslag om at sætte en seddel op med aktiviteter i klubben så også dem, der ikke bruger
hjemmesiden kan holde sig opdateret.
Forslag om et Bornholmerflag til at sætte op ved indgangen når der aktiviteter.