04,12,2018 Overskåret hele bro i Hammersøen.
CD809B80-72A4-499A-9F85-B631735364FB.jpeg

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Gennerforsamlingalforsamling som afholdes tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.00 efter vores vedtægter.

Generalforsamling afholdes normalt en af de til sidste torsdage i januar, efter vores vedtægter skal den holdes i den sidste halvdel af januar, mænd det kunne vi ikke på grund af Covid-19 og de medfølgende regler.


Hermed indkaldes der til generalforsamlingen 2022 som afholdes i vores klubhus på Nørrekaas, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne.
Hver opmærksom på på der er nogle der har forslag som ønskes behandlet, så skal dette giver til bestyrelsen senest Tirsdag den 10. maj 2022 og ifølge vedtægterne.
Der vil være pause med Holgers flæskestegs burgere, der vil være en øl eller vand som klubben giver.

Klip fra vores vedtægter som også kan ses under velkommen i klubben.


§ 9.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske ved annoncering på eller hjemmesiden via medie til uger før.
Stk. 3. Den ordinæreforsamling general skal afholdes isidste
halvdel af januar måned, og der skal efter valg af dirigent dagsorden: 1.

Formandens beretning.
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bedste.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af til kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge forinden og være underskrevet af forslagsstilleren(ne). Indsendte forslag der vedtages på generalforsamlingen, skal danne retningslinjer for bestyrelsens fremtidige arbejde.
Stk. 5. Modificeres et forslag af generalforsamlingen og forslagsstilleren er indforstået hermed, er dette også arbejdsgrundlag for bestyrelsen. Af denne grund skal forslagsstilleren være til stede under behandling af sit eget forslag.
Stk. 6. På generalforsamlingen gælder almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte seniormedlemmer.
Stk. 7. Vedtægterne her er gældende, medmindre de ophæves eller ændres på ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt den siddende bestyrelse finder det nødvendigt eller 25% af seniormedlemmerne har anmodet herom.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling og med mindst 1 uges varsel.