B0F0EA95-8104-449B-8465-9AA265EF7EF4.jpeg

Invitation til ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes torsdag den 26. januar 2023 kl. 19,00 efter vores vedtægter.

Hermed indkaldes der til generalforsamlingen som afholdes i vores klubhus på Nørrekaas, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne.

Vær opmærksom på at hvis der er nogle der har forslag som ønskes behandlet, så skal dette gives til bestyrelsen senest Torsdag den 19. januar 2023 og ifølge vedtægterne.

Der vil være en pause hvor B.S.F. vil være vært med lidt mad og en øl eller vand.

Klip fra vores vedtægter som også kan ses under velkommen i klubben.

§ 9.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske ved annoncering på hjemmesiden eller via andet medie mindst to uger før.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i sidste halvdel af januar måned, og der skal efter valg af dirigent anvendes følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af to kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge forinden og være underskrevet af forslagsstilleren(ne). Indsendte forslag der vedtages på generalforsamlingen, skal danne retningslinjer for bestyrelsens fremtidige arbejde.
Stk. 5. Modificeres et forslag af generalforsamlingen og forslagsstilleren er indforstået hermed, er dette også arbejdsgrundlag for bestyrelsen. Af denne grund skal forslagsstilleren være til stede under behandling af sit eget forslag.
Stk. 6. På generalforsamlingen gælder almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte seniormedlemmer.
Stk. 7. Vedtægterne her er gældende, medmindre de ophæves eller ændres på ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt den siddende bestyrelse finder det nødvendigt eller 25% af seniormedlemmerne har anmodet herom.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling og med mindst 1 uges varsel.